akademia sztuk pieknychw Warszawie

Wydział Architektury Wnętrz

Dziekanat
Myśliwiecka 8, 00-459 Warszawa
Tel. (+48 22) 628 92 54 (+48 22) 629 40 45
Fax. (+48 22) 628 92 54
e-mail: waw@asp.waw.pl

STUDIA STACJONARNE

Studia stacjonarne I stopnia, 6 semestrów (tytuł licencjata)
Specjalność: Architektura Wnętrz
Limit miejsc: 30

Egzamin wstępny:
I etap – teczka z pracami rysunkowymi i malarskimi (maksymalny rozmiar 100 cm x 70 cm, maksymalna ilość 25 sztuk)
II etap – rysunek (studium z natury, postać, przedmiot), malarstwo (studium z natury lub ćwiczenia kolorystyczne), kompozycja (konstruowanie układów na płaszczyźnie i w przestrzeni), rzeźba (przestrzenna kompozycja z wyobraźni), testy wyobraźni przestrzennej
III etap – autoprezentacja

Terminarz rekrutacji – poniżej w pliku do pobrania.

Studia stacjonarne II stopnia, 4 semestry (tytuł magistra sztuki)
Specjalność: Architektura Wnętrz
Limit miejsc:27

O przyjęcie na stacjonarne studia drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się:
– absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie,
– absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym (architektura, wzornictwo).

Kandydat zobowiązany jest złożyć prace świadczące o jego aktywności twórczej w ilości: około 20. Poza pracami rysunkowymi i malarskimi wymagane jest przedstawienie prac wykonanych w okresie studiów licencjackich w formie portfolio.

Po analizie dorobkuartystycznego Komisja poddaje kandydatów dwuetapowemu egzaminowi:
I etap – autoprezentacja kandydata połączona z prezentacją jego prac; Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z kierunkiem studiów, oraz wiedzy dotyczącej aktualnych i ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie – 30 punktów.
II etap – egzamin praktyczny – czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych, tj.: wyobraźnia przestrzenna, zmysł obserwacji, prawidłowość myślenia i wnioskowania – 60 punktów.

Terminarz rekrutacji – poniżej w pliku do pobrania.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia niestacjonarne I stopnia, 7 semestrów (tytuł licencjata)
Specjalność: Architektura Wnętrz
Limit miejsc: 25

Komisja podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia na studia na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, składającego się z trzech części:
I etap
Teczka – powinna zawierać nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70, w tym 12 plansz z pracami rysunkowymi i malarskimi, 3 plansze dokumentujące inną aktywność twórczą np. projektową, fotograficzną.
II etap
Czterogodzinny cykl ćwiczeń praktycznych, którego celem jest ujawnienie istotnych dla projektanta cech osobowych kandydata takich jak: wyobraźnia przestrzenna, zmysł obserwacji ( patrzeć, widzieć, zapamiętać), prawidłowość myślenia i wnioskowania.
III etap
Autoprezentacja – w oparciu o autorskie prace zamieszczone w „teczce” oraz rezultaty ćwiczeń etapu II, rozmowa z kandydatem, której celem jest sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów I stopnia na kierunku architektura wnętrz.

UWAGA: części I oraz II odbywają się w ciągu jednego dnia.

Ocenie podlegają:
a – teczka – 20 pkt., b – ćwiczenia praktyczne – 45 pkt., autoprezentacja – 25 pkt.
W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 90 punktów.
O przyjęciu na studia licencjackie decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 45 punktów.

UWAGA:
Kandydaci, którzy nie zakwalifikowali się na studia stacjonarne na kierunkach: architektura wnętrz, architektura, wzornictwo, scenografia – lub innych zawierających kształcenie projektowe i plastyczne – mogą ubiegać się o przyjęcie na studia niestacjonarne I stopnia na podstawie uzyskanych punktów na egzaminie na studia stacjonarne.

Terminarz rekrutacji – poniżej w pliku do pobrania.

Studia niestacjonarne II stopnia, 4 semestry (tytuł magistra sztuki)
Specjalność: Architektura Wnętrz
Limit miejsc: 20

O studiowanie na niestacjonarnych studiach drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz mogą ubiegać się absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie oraz absolwenci innych uczelni, którzy uzyskali tytuł licencjata, inżyniera lub magistra na kierunku architektura wnętrz lub pokrewnym, zawierających kształcenie projektowe i plastyczne (np. architektura, scenografia, wzornictwo).

Egzamin wstępny:
Komisja podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia kandydata do autoprezentacji na podstawie:
– dyplomu,
– indeksu (bądź suplementu) z okresu studiów licencjackich lub magisterskich
– dokumentacji dorobku artystycznego kandydata w formie portfolio oraz „teczki”.

„Teczka” powinna zawierać nie więcej niż 15 plansz w formacie 100/70 cm, w tym 8 plansz z dokumentacją prac projektowych wykonanych w okresie studiów I stopnia, oraz 7 plansz z pracami rysunkowymi, malarskimi oraz innymi świadczącymi o aktywności twórczej kandydata.

Autoprezentacja dotyczy zainteresowań kandydata z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia związane z wybranym kierunkiem studiów, wiedzy dotyczącej aktualnych, ważnych wydarzeń kulturalnych w kraju i na świecie.

Ocenie podlegają:
– dyplom ukończenia studiów oraz ich przebieg (max. 30 pkt)
– przedstawiona dokumentacja w formie portfolio oraz prac stanowiących
zawartość „teczki” (max. 25 pkt)
– autoprezentacja (max. 30 pkt)

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać 85 punktów.
O przyjęciu na studia II stopnia (magisterskie) decyduje ilość zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 40 punktów.

Z postępowania kwalifikacyjnego zwolnieni są absolwenci studiów pierwszego stopnia Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie, którzy spełniają warunki określone przez Radę Wydziału Architektury Wnętrz są to:

– terminowy przebieg studiów pierwszego stopnia,
– uzyskanie za okres studiów średniej oceny minimum 4,0 w tym oceny minimum 4,0 za pracę dyplomową,
– terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych zgodnie z pisemną umową zawartą między studentem a Uczelnią (jeśli dotyczy).

Terminarz rekrutacji – poniżej w pliku do pobrania.

Do pobrania:
Ogłoszenie, Terminarz rekrutacji 2014 – 2015, Terminarz rekrutacji 2014 – 2015 – studia niestacjonarne,

Podobne Posty